KONSULENCË

 • Asistencë për regjistrimin apo çregjistrimin e aktivitetit pranë organeve tatimore.
 • Informacion mbi lehtesirat fiskale ne varësi të aktivitetit të ushtruar.
 • Konsulencë fiskale.
 • Konsulencë ligjore (sipas legjislacionit tatimor në fuqi).

 

SHËRBIME PËR BIZNESIN

 • Përpunimi i Faturave të Blerjeve dhe Faturave të Shitjeve.
 • Përgatitja dhe deklarimi i Librave të Blerjeve dhe të Shitjeve.
 • Përgatitja dhe deklarimi i Listpagesave.
 • Përgatitja dhe deklarimi i FDP.
 • Përgatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore.
 • Deklarimi i Pasqyrave Financiare vjetore (bilanci vjetor).
 • Përpunimi i dokumentacionit për përllogaritjen e Tatimit mbi Fitimin.
 • Asistencë në zyrat e organeve tatimore.

 

SHËRBIME PËR INDIVIDIN

 • Përpunimi dhe deklarimi i të Ardhurave Personale dhe Taksave.
 • Asistencë në zyrat e organeve tatimore.
 

Postimet e Fundit

Njoftim në lidhje me ndryshimin e pag..

Ju njoftojmë se në zbatim të Vendimit Nr.457, datë 09.07.2014, të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.1114, datë 30.7.2008 të...

NJOFTIM PËR DORËZIMIN E BILANCIT VJET..

Të nderuar subjekte tregtare!   Mbështetur në Ligjin Nr. 9723/2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, VKM nr. 506/2007, subjektet duhet të...

Njoftim datë 17.06.2014 – Njoftim në ..

Të gjithë tatimpaguesit që janë të detyruar të llogarisin, mbajnë, deklarojnë dhe paguajne për llogari të administrates tatimore, tatimin në burim në masën 10% nga...

NJOFTIM PËR DORËZIMIN E BILANCIT VJET..

Mbështetur në Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, neni 43, pika 3(a), urdhërin Nr. 184, date 31.12.2013, të Ministrit...

Udhëzim i Ministrisë së Financave nr...

UDHËZIM Nr. 14, datë 23.5.2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 30.1.2006, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, I NDRYSHUAR Pika 2.3.3 riformulohet si...
 
Financa Jote @ 2014 All Right Reserver
Rr. Mine Peza, Pallati 2, Kati I, Tiranë, AL. +355 67 21 31 931 info@financajote.com