KONSULENCË

 • Asistencë për regjistrimin apo çregjistrimin e aktivitetit pranë organeve tatimore.
 • Informacion mbi lehtesirat fiskale ne varësi të aktivitetit të ushtruar.
 • Konsulencë fiskale.
 • Konsulencë ligjore (sipas legjislacionit tatimor në fuqi).

 

SHËRBIME PËR BIZNESIN

 • Përpunimi i Faturave të Blerjeve dhe Faturave të Shitjeve.
 • Përgatitja dhe deklarimi i Librave të Blerjeve dhe të Shitjeve.
 • Përgatitja dhe deklarimi i Listpagesave.
 • Përgatitja dhe deklarimi i FDP.
 • Përgatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore.
 • Deklarimi i Pasqyrave Financiare vjetore (bilanci vjetor).
 • Përpunimi i dokumentacionit për përllogaritjen e Tatimit mbi Fitimin.
 • Asistencë në zyrat e organeve tatimore.

 

SHËRBIME PËR INDIVIDIN

 • Përpunimi dhe deklarimi i të Ardhurave Personale dhe Taksave.
 • Asistencë në zyrat e organeve tatimore.
 
Financa Jote @ 1999 All Rights Reserved
Rr. Mine Peza, Pallati 2, Kati I, Tiranë, AL. +355 (0) 4 451 4118 info@financajote.com

Login

Lost your password?