Mirë se vjen tek

Financa Jote

Studio Financa Jote ofron shërbime në fushën ekonomiko – financiare për personat juridikë dhe fizikë si dhe për individin.

Që prej vitit 1998, filozofia jonë e punës bazohet në respektimin e etikës profesionale dhe në korrektësinë e përmbushjes së marrëvjeshjeve me klientin dhe të objektivave në funksion të tyre.

Ju mirëpresim!

 

 

 

Konsulencë

 • Asistencë për regjistrimin apo çregjistrimin e aktivitetit pranë organeve tatimore.
 • Informacion mbi lehtesirat fiskale në varësi të aktivitetit të ushtruar.
 • Konsulencë fiskale dhe ligjore (sipas legjislacionit tatimor në fuqi).
 • Azhornim me klimën ekonomiko-financiare në vend.

 

Shërbime për Biznesin

 • Përgatitja, përpunimi dhe deklarimi i Faturave të Blerjeve dhe Faturave të Shitjeve
 • Përpunimi dhe deklarimi i TVSH-së.
 • Përgatitja dhe deklarimi i Listpagesave.
 • Përpunimi dhe përgatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore.
 • Deklarimi Tatimit mbi Fitimin dhe i Pasqyrave Financiare vjetore (bilanci vjetor).
 • Përgatitja, përpunimi dhe deklarimi i dokumentacionit për punëmarrësit.
 • Asistencë në zyrat e organeve tatimore, dhe institucioneve të tjera të linjës.

 

Shërbime për Individin

 • Përpunimi dhe deklarimi i të Ardhurave Personale
 • Asistencë në zyrat e organeve tatimore, dhe institucioneve të tjera të linjës.